EGZEKUCJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

Z treści art.15 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 ze zm.) wynika, że nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Art.18 w/w ustawy nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu/nauki - obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

Natomiast w rozumieniu art. 5 §1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz.1954 ze zm.) dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum jest "wierzycielem", uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej.

 

W tym celu, po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, zgodnie wszystkich art. 20 ust.2 Ustawy o systemie oświaty i wyczerpaniu wszystkich możliwych działań szkoły dyrektor podejmuje następujące czynności przedegzekucyjne :

 

Procedura postępowania w sytuacjach

nieusprawiedliwionej absencji ucznia

 

1.      W przypadku stwierdzenia nieobecności ucznia w szkole przez kolejnych 7 dni lekcyjnych i braku informacji o przyczynie jego nieobecności, wychowawca klasy zobowiązany jest do  skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, w celu wyjaśnienia powodów jego absencji.

 

2.      W razie braku reakcji ze strony rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, wychowawca przekazuje pisemne wezwanie rodzica do szkoły z podaniem konkretnego terminu spotkania, celem wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia. (zał. nr 1)

Jednocześnie informuje o sytuacji pedagoga/ psychologa szkolnego.

Ze spotkania z rodzicem/prawnym opiekunem należy sporządzić notatkę,
      dołączając ją do  Karty Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej ucznia.

Pod notatką podpisują się wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu.

O podjętych działaniach należy poinformować dyrektora szkoły.

 

3.  W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia

      w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % należy podjąć następujące
      działania:

a)  dyrektor szkoły wysyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do rodziców/prawnych opiekunów ucznia upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ). (zał nr 2)

 

Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby  można było ustalić dzień, w którym doręczenie nastąpiło (zwrotne potwierdzenie odbioru) .

 

W przypadku brak kontaktu ze strony rodziców/ prawnych opiekunów ucznia pedagog/ psycholog szkolny kieruje do instytucji wspomagających pracę szkoły (MOPS, policja – dzielnicowy, inspektor ds. nieletnich, kurator) informację o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia, z prośbą o interwencję.

 

     5. Dalsze nierealizowanie obowiązku szkolnego przez ucznia, skutkuje złożeniem do Sądu Rodzinnego – Wydział  Rodzinny i Nieletnich wniosku o wgląd w sytuację rodzinną i wychowawczą ucznia oraz wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

 

6. Wszystkie dokumenty związane z realizacją tej procedury znajdują się w
          dokumentacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

7.     W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej (niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu, czyli w dalszym ciągu nie realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego) – po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnieniadyrektor szkoły (,,wierzyciel’’) wystawia tytuł wykonawczy, sporządzony (w 2egz.) na podstawie art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej.

Wzór tytułu wykonawczego ustalono na podstawie zał. Nr 24 do rozporz.
     Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. ( DZ.U. Nr 137, poz.1541
     ze zm.)
( zał. nr 3).

 

8.  Następnie dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji

administracyjnej. ( zał. nr 4).

Ponieważ egzekucja w omawianym przypadku posiada obowiązek o charakterze niepieniężnym, dyrektor – wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny, którym jest grzywna w celu przymuszenia

     (art. 28 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

     Grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj.
    rodziców/prawnych opiekunów. Grzywna w celu przymuszenia może być
    nakładana kilkakrotnie (art.120,121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
    administracji).

9. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną kserokopią upomnienia i dowodem jego doręczenia (art.26§1, art.27§3 ustawy egzekucyjnej) składa się w organie egzekucyjnym, którym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice (Prezydent Miasta Katowice).

 

10. Organ egzekucyjny- Prezydent Miasta Katowice – nakłada grzywnę w celu
    przymuszenia (art.122 ustawy egzekucyjnej) i doręcza zobowiązanemu:

    1) odpis tytułu wykonawczego,

    2) postanowienie o nałożeniu grzywny.

  

    Zobowiązanemu (rodzicowi ucznia niespełniającego obowiązku szkolnego )

    służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie
    prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego (art.33,34 w/w ustawy )
    oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.

 

    W art. 59 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
    określono przypadki, w których postępowanie egzekucyjne podlega
    umorzeniu.

 

    W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym

    (regularnego posyłania dziecka do szkoły), nałożone, a nieuiszczone lub

     nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu (art.125
    
w/w ustawy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ. NR 1 - WZÓR WEZWANIA DO RODZICÓW

 

Art. 18 i art.20 ustawy o systemie oświaty
wezwanie rodzica do wyjaśnienia przyczyn

nieobecności

  

 

                                                                       Katowice,  dnia....................................       

(pieczęć szkoły)

 

.....................................

  (nr z rzeczowego wykazu akt)

 

                                 Państwo (Pani) (Pan)                               

 

......................................................................................

(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców albo opiekunów dziecka)

......................................................................................

(adres zamieszkania)                                                        

......................................................................................

 

 

WEZWANIE

 

W związku z przedłużającą się niewyjaśnioną nieobecnością w szkole ucznia/ uczennicy …………………………………………………………………………………

                                                    (imię i nazwisko ucznia/ uczennicy)     

      

na podstawie art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) wzywam Panią/ Pana/ Państwa do  niezwłocznego wyjaśnienia przyczyn nieobecności i zgłoszenie się w …………………………………………………………………………………………………..

                                                            (nazwa i adres szkoły)        

 

w dniu ……………………………………. o godz. …………………………………………

                                    

      

W przypadku niedopełnienia obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne lub wyjaśnienia przyczyn nieobecności, podjęte zostaną przez szkołą dalsze działania postępowania egzekucyjnego.

 

 

...................................................................

(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

 

Otrzymują:

(rodzice/ opiekunowie dziecka)

a/a

 

 

 

ZAŁ. NR 2 - WZÓR UPOMNIENIA  

 

Art. 20 ustawy o systemie oświaty
również art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Obowiązek szkolny – wzór upomnienia

  

                                                                       Katowice, dnia....................................       

(pieczęć szkoły)

 

.....................................

  (nr z rzeczowego wykazu akt)

 

                                Państwo (Pani) (Pan)                               

 

......................................................................................

(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców albo opiekunów dziecka)

......................................................................................

(adres zamieszkania)                                                        

......................................................................................

 

 

UPOMNIENIE

 

        Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zmianami), w związku z art. 20 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572  z późn. zmianami) wzywam  ................................................................... ...........

                        /jak wyżej - rodzice lub opiekunowie prawni/,

do realizacji  obowiązku szkolnego poprzez dopełnienie czynności  związanych ze zgłoszeniem do szkoły* ................................................................................................... ……………………….               

                                                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

 

/posyłaniem ...................................................………………………………………………   na zajęcia szkolne *.                           (imię i nazwisko ucznia/)     

      

Niespełnienie  wymienionego  obowiązku  spowoduje  po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, skierowanie  sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

 

...................................................................

(podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

 

Otrzymują:

(rodzice albo opiekunowie dziecka)

..........................................

___

* niepotrzebne skreślić

 

ZAŁ. NR 3 - TYTUŁ WYKONAWCZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 4 – WNIOSEK W WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

 

Art. 20 ustawy o systemie oświaty
również art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Obowiązek szkolny - wniosek egzekucyjny wierzyciela

 

Katowice, dnia.......................................

                               

     (pieczęć szkoły)

 

.......................................

(nr z rzeczowego wykazu akt)

 

 

Wydział Edukacji

 

Urzędu Miasta Katowice

            

 

                         

        Na   podstawie art. 26 § 1 oraz   art. 28 § 1  ustawy  z  dnia   17  czerwca 1966 r. o  postępowaniu egzekucyjnym  w  administracji  (tekst jednolity Dz. U.z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami),  w  związku  z art. 20 oraz art. 19  ust. 1 pkt 1 ustawy  z  dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), wnoszę o wszczęcie egzekucji administracyjnej przeciwko

 

.............................................. .........................................................................

(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska rodziców albo opiekunów dziecka)

 

z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego.

Wymienieni nie dopełnili czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły* / nie zapewniają  regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, bez uzasadnionej przyczyny*.

Jako środek egzekucyjny wskazuję grzywnę w celu przymuszenia.

 

 

 

.......................................................................

(podpis dyrektora szkoły)

 

 

Do wiadomości:

(rodzice albo opiekunowie dziecka)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

 

 

 _________

 

* niepotrzebne skreślić